Tüm Yönleriyle Değerli Konut Vergisi

Tüm Yönleriyle Değerli Konut Vergisi

 

 

1-) Hangi Konutlar Vergi Konusuna Giriyor?

Mesken olarak kayıtlı taşınmazlar ile fiilen mesken olarak kullanılanlar verginin konusunu oluşturur. Kapsama dahil olan mükelleflerin Türkiye sınırları içinde yer alan mesken nitelikli taşınmazlarının bina vergi değeri 2023 yılı için 9.967.000,00 TL üzerinde olanlar Değerli Konut Vergisine tabidirler.

 

2-) Değerli Konut Vergisi Mükellefiyeti Ne Zaman Başlayacak?

Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin, 1319 Sayılı Kanunu’n 42. maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi takip eden yıldan itibaren başlayacaktır.

 

3-) Beyanname Ne Zaman Verilecek?

Değerli Konut Vergisi kapsamına giren konutlar 2023 yılı için 20 Şubat 2024 akşamına kadar Değerli Konut Vergisi beyannamesi verecekler. Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksit olmak üzere ilgili vergiyi ödeyebileceklerdir.

 

4-) Beyanname Verme Sınırı Ne Olacak?

2023 yılı bina vergi değeri sınırı 9.967.000,00 TL’nin üzerinde belirlenmiş olup, Türkiye sınırları içerisinde bina vergi değeri 9.967.000,00 TL’nin üzerinde  birden fazla konutu olanlar 20.02.2024 tarihi sonuna kadar beyanname vereceklerdir.

 

5-) Beyanname Nereye Verilecek?

Beyanname taşınmazın bulunduğu yer belediyesinden alınan bina vergi değerini gösterir belge ile taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine verebilecektir. Mükellefin, Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefiyetinin bulunması durumunda bu mükellefiyetin bulunduğu vergi dairelerine beyanname verilebilecektir.

 

6-) Beyanname Meslek Mensuplarınca Verilebilir mi?

Mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi aynı zamanda bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile sözleşme imzalamak suretiyle e-beyanname şeklinde de verebileceklerdir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine teslim edilecektir.

 

7-) Taksitler Ne Zaman, Nereye Ödenecek?

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ilgili vergi dairesine ödeme yapılacaktır.

 

8-) 2023 Yılı İçin Verginin Matrahı Nasıl Hesaplanacak?

Verginin matrahı, bina vergi değerinin 9.967.000,00 TL’yi aşan kısmıdır.

           

Her bir konut için;

 İlk 9.967.000,00 TL vergiye tabi değildir.

Vergi Dilimi

Vergi Oranı

9.967.000,00-14.951.000,00 TL (bu tutar dahil) arası değer için,

Binde 3

14.952.000,00 TL- 19.936.000,00 TL (bu tutar dahil) arası değer için,

Binde 6

19.936.000,00 TL'den fazla değer için,

Binde 10

 

9-) Muafiyetleri Nelerdir?

Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının sahibi olduğu mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır. Türkiye sınırları içerisinde mesken nitelikli tek konutu olanlar değeri ne olursa olsun bu vergiden muaf olacaktır. Kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için muafiyet uygulanacaktır. Birden fazla mesken nitelikli konutu olanların, 9.967.000,00 TL’lik bina vergisi değerini aşan konutlarından en düşük değerli olan bir tanesi vergiden istisna olacaktır. Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışı gerçekleşmemiş, yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar vergiden muaftır.

Bu muafiyet hükmü arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar için de uygulanır. Söz konusu taşınmazların kiraya verilmesi veya kullanılması durumunda muafiyetten yararlanılması mümkün değildir.

10-) Muafiyet Kapsamında Olmayanlar?

Gayrimenkul ticareti yapanların satmak amacıyla edindikleri konutlar da değerli konut vergisine tabi olacaktır. Ayrıca arsa sahibi olup buna mukabil müteahhitten konut teslim alanlar da diğer şartları taşıyorsa vergiye tabi olacaktır. Müteahhit inşa edip satamadığı konutları kiraya verirse de değerli konut vergisine tabi olacaktır.

11-) İlk kez 2023 yılında değerli konut vergisi kapsamında 9.967.000,00 TL tutarını aşan ancak 2024 için belirlenen 12.880.000,00 TL’yi aşmayan konutun bulunması durumunda değerli konut vergisi ödenecek mi?

Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin, 1319 Sayılı Kanunu’n 42. maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi takip eden yıldan itibaren mükellefiyet başlayacağından 2023 yılında 9.967.000,00 TL’yi aşmasına rağmen 2024 yılında 12.880.000,00 TL’yi aşmadığından değerli konut vergisi ödenmeyecektir.  

 

12-) Türkiye’de 9.967.000,00 TL’nin Altında Değeri Olan Bir Evi, Bir de 9.967.000,00 TL Üzerinde Değeri Olan Evi Bulunan Kişinin Durumu Nedir?

Birinci meskenin 2023 yılı  bina vergi değeri 9.967.000,00 TL nin altında olduğundan değerli konut vergisi konusuna girmemekte olup, vergi ve bildirime tabi değildir. Türkiye sınırları içinde birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacağından, değerli konut vergisi kapsamına giren  2023 yılı bina vergi değeri 9.967.000,00 TL üzerindeki diğer meskeni için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak ve Değerli Konut Vergisi ödenmeyecektir.

Ancak, bu mesken için (Ek 2A) “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmde bulunulması  gerekmektedir

 

13-) Değeri 9.967.000,00 TL Üzerinde Birden Fazla Evi Olan Kişinin Durumu Nedir?

Birden fazla mesken nitelikli konutu olanlardan, 9.967.000,00 TL bina vergi değerini aşan konutlarından en düşük değerli olanı vergiden muaf olacaktır. 9.967.000,00 TL’nin üzerinde kalan diğer meskenleri için ayrı ayrı Değerli Konut Vergisi hesaplanacaktır.

 

14-) Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri ve Mükellef Olmayanlar Bakımından Fark Var Mı?

Herhangi bir fark bulunmamaktadır.

 

15-) Evlerin Değeri Nasıl Tespit Edilecek?

  Bina vergi değerini gösterir belge, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden temin edilir. Temin edilen belge ilgili taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesini verilir.

16-) Paylı Mülkiyet veya Elbirliği Mülkiyet Halinde Beyanname ve Vergi Sorumluğu Nasıldır?

Mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrahın hesaplanmasında taşınmazın toplam değeri esas alınır. Paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Payları için ilgili vergi dairesine münferiden beyanname vermek ve payları oranında değerli konut vergisini ödemekle mükelleftirler. Kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için muafiyet uygulanacaktır. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumludurlar. Mükellefler, müşterek imzalı bir beyanname verebilecekleri gibi bir mükellef tarafından münferiden de beyanname verilmesi mümkündür. Bu kapsamda münferiden beyanname verilmesi durumunda, diğer malikler de beyannamede gösterilir, bu maliklerce ayrıca beyanname verilmez.

 

 

 

23 51
Linkedin Hesaplarımız
Son Yazılar
Ayın İpucu
İşletmedeki stokların TL tutarları 2023 yıl sonunda enflasyonla vergi alınmadan düzeltilecek. Tutarları artırılmış bu stoklar 2024'de satıldığında maliyet olarak kabul edilecek. Önemli bir vergisel avantaj.
© 2021. All Rights Reserved.